Kính hiển vi, dụng cụ tạo ra hình ảnh phóng lớn của những vật thể nhỏ, cho phép người quan sát quan sát vô cùng gần các cấu trúc nhỏ ở tỷ lệ tiện lợi cho việc kiểm tra và phân tách. dù rằng kính hiển...