Hiện nay, việc lựa chọn công ty theo mô hình công ty cổ phần được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhằm tận dụng các tiềm lực của các thành viên và thu hút vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Để khách hàng hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm mô hình công ty cổ phần, chúng tôi xin giới thiệu sơ nét về công ty cổ phần
Tham khảo dịch vụ thành lập công ty tài chính của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam

Công ty cổ phần là gì?
Điều 77 Luật doanh nghiệp quy định Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
Tham khảo quy trình thành lập công ty xây dựng của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam
Đặc điểm của công ty cổ phần:
Nhà đầu tư chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với tỷ lệ góp vốn trong công ty.
Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần.
Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác dễ dàng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần.
Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.
Mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo qui định của luật pháp.
Chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp khá tốn kém.
Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.
Khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo những qui định trong Điều lệ của công ty, ví dụ có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định.
Tham khảo điều kiện thành lập công ty kỹ năng mềm của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam


Bài viết khác cùng Box :